REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ROYALDECO.CO.UK

Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.royaldeco.co.uk

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – Pani Mariola Łagiewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mariola Łagiewska z siedzibą pod adresem: ul. Kręta 39D lok.8, 65-778 Zielona Góra, zgodnie z wpisami do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez ministra rozwoju, organ dokonujący wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Zielona Góra (nr wniosku 000703051/2012), NIP: 611-250-06-91, REGON 081042969, tel. kontaktowy: +48 609 261 854, codziennie od pon. do pt. w godzinach 9:00 – 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, e-mail: info@royaldeco.co.uk; baza danych klientów zgłoszona do GIODO – nr zgłoszenia WWW 49710416, baza odbiorców newslettera zgłoszona do GIODO - nr zgłoszenia WWW. 49870416;

 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: www.royaldeco.co.uk;

 3. Zamawiający – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;

 5. Towar lub Towary  sprzęt oświetleniowy (np. żyrandole, lampy sufitowe, lampy podłogowe, kinkiety) oraz inne produkty oferowane do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;

 6. Strona Towaru - podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;

 7. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego oraz innych opłat dodatkowych, do poniesienia których jest zobowiązany Zamawiający, o ile wyraził zgodę na ich poniesienie;

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

 9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem strony Sklepu internetowego;

 10. Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądaniem historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.; 

 11. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;

 12. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;

 13. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);

 14. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.);

 15. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);

 16. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.

 1. Informacje podane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.). Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.   

 1. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Użytkownik może także wybrać widok Ceny w walucie funt szterling (GBP) lub euro (EUR), w takim wypadku ceny są także ceną brutto (zawierają podatek VAT). W Sklepie internetowym możliwe jest także dokonanie płatności za Zamówienie w walucie funt szterling (GBP) lub euro (EUR), wyboru waluty płatności dokonuje Zamawiający podczas dokonywania Zamówienia.

 1. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.royaldeco.co.uk przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:  
  a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;  
  b. dostęp do Internetu; 
   
  c. przeglądarka internetowa, np.
   Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna; 
  d. aktywne konto e-mail.

 1. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

 2. Sprzedający informuje, że stosuje Kodeks dobrych praktyk opracowany przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, a dostępny pod adresem: https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/dobre-zadady-ecommerce.pdf

ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi newslettera, usługi polecenia Towaru w serwisie Twitter, Google+, Facebook, Pinterest oraz udostępnieniu usługi „Wyślij do znajomego”. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

 1. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia, bądź też wpisze adres e-mail na stronie Sklepu internetowego w udostępnione w tym celu miejsce i kliknie przycisk oznaczony symbolem „>”.

 1. Usługa polecania Towaru w serwisie Twitter, Google+, Facebook, Pinterest polega na umożliwieniu Użytkownikowi zarejestrowanemu w tych serwisach publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących Towarów. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

 1. Usługa „Wyślij do znajomego” polega na umożliwieniu Użytkownikowi wysłania na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości o poleceniu Towaru w Sklepie internetowym wraz linkiem do odpowiedniej strony Sklepu internetowego z prezentacją Towaru. Poprzez kliknięcie na przesłany na adres e-mail link w przeglądarce internetowej otworzy się Strona Towaru wybranego przez Użytkownika do polecenia znajomemu. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

 1. Posiadający Konto Zamawiającego, po zalogowaniu się na stronie Sklepu internetowego mogą dodawać Towary do swojej własnej listy życzeń, tak aby za każdą wizytą w Sklepie internetowym nie musieć ich ponownie wyszukiwać.

 1. Udostępniając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego.

 1. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

 1. Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.

 1. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 1. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli: 
  a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,  
  b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
   
  c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
   
  d. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,
   
  e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 1. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Powinien w takim przypadku kliknąć w link otrzymany w każdej wiadomości o rezygnacji z subskrypcji z newslettera, wysłać do Sprzedającego informację o rezygnacji z subskrypcji newslettera z adresu e-mail, na który newslettera został wysłany lub skontaktować się ze Sprzedającym.

 1. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi polecenia Towaru w serwisie Twitter, Google+, Facebook, Pinterest. Rezygnacja ta polega na zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z usługi polecenia Towaru w serwisach Twitter, Google+, Facebook, Pinterest.

 1. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi „Wyślij do znajomego”. Rezygnacja ta polega na zaprzestaniu korzystania z tej usługi i nie wysyłaniu na wskazane przez Użytkownika adresy email wiadomości z wykorzystaniem strony Sklepu internetowego.

 1. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez Sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login Użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail, opcjonalnie nazwy i adresu firmy, NIP), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego oraz potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego.

 1. Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych Zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. powyżej. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta Zamawiającego dokonuje Zamówienia jako gość. Po prawidłowej rejestracji Konta Zamawiającego Użytkownik na wskazany w procesie rejestracji e-mail otrzymuje potwierdzenie dokonania rejestracji Konta Zamawiającego.

 1. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

 1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:

  1. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

  2. po wyborze Towarów, kliknięcie w ikonkę „Koszyk” i jeśli Użytkownik wybrał już wszystkie Towary, kliknięcie w przycisk „Realizuj zamówienie”,

  3. następnie należy albo zalogować się na Konto Zamawiającego, albo utworzyć Konto Zamawiającego podając dane osobowe: imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail będący Loginem do Konta Zamawiającego i ustalić Hasło, ewentualnie podać adres dostawy, jeśli jest inny niż wskazany w danych kontaktowych, bądź też podać dane osobowe i dane do wysyłki bez rejestracji Konta Zamawiającego, potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ewentualnie wpisać uwagi skierowane do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, a następnie kliknąć w przycisk „Zapisz”,

  4. następnie dokonać wyboru sposobu płatności i wpisać ewentualne uwagi skierowane do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, a także podać kod rabatowy, o ile Zamawiający go posiada, a potem w celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Potwierdzam zamówienia z obowiązkiem zapłaty”.

 1. Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail wskazany w Zamówieniu, z potwierdzeniem złożenia Zamówienia i numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 

 1. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.

 1. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY, OPŁATY DODATKOWE:

 1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:          
  a. przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym lub

b. przedpłata na konto Sprzedającego poprzez płatności elektroniczne za pośrednictwem systemu PayPal, także przy użyciu karty kredytowej Visa lub MasterCard lub za pośrednictwem systemu transferuj.pl,

c. płatność za pobraniem przy odbiorze Zamówienia.

 1. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący Zamówienia Towarów poprzez stronę Sklepu internetowego wybiera jako formę płatności płatność poprzez PayPal lub transferuj.pl i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się tam, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany na stronę Sklepu internetowego. Płatności on-line poprzez system PayPal obsługuje firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, zaś poprzez system transferuj.pl obsługuje firma Krajowy Integrator Płatności S. A. z siedzibą pod adresem: ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. lub też PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A, która jest ich administratorem danych osobowych.

 1. W przypadku wyboru płatności tradycyjnym przelewem, jako formy płatności, należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta Royal Deco Mariola Łagiewska, IBAN PL 76 1090 1535 0000 0001 2991 0955 , SWIFT/BIC CODE: WBKPPLPP , Bank Zachodni WBK S.A. ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław.  Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie oraz imię i nazwisko Zamawiającego. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.

 1. W przypadku nieuregulowania w terminie 7 dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży, zaliczki na poczet Zamówienia lub pozostałej do zapłaty Ceny po otrzymaniu od Sprzedającego informacji o gotowości Towaru do wysyłki, Zamówienie jest anulowane.

 1. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia - w przypadku płatności tradycyjnym przelewem lub z momentem otrzymania informacji o dokonaniu płatności poprzez system PayPal lub system transferuj.pl.

 2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego formy płatności „za pobraniem” przy odbiorze Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Sprzedawcę do uregulowania zaliczki na poczet Ceny w kwocie 10% Ceny Towaru. Pozostała część Ceny płatna jest przez Zamawiającego przy odbiorze Zamówienia.

 1. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, za pośrednictwem firm kurierskich lub za pośrednictwem firm transportowych. Szczegółowe informacje o możliwych formach dostawy wraz z kosztami dostawy widoczne są w zakładce WYSYŁKA na stronie Sklepu internetowego.

 1. Koszty dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium Wielkiej Brytanii są widoczne w zakładce WYSYŁKA.  

 1. Koszty dostawy podawane każdorazowo przy wyborze metody dostawy przez Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia) widoczne są dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia oraz w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia.

 1. Przy wartości Zamówienia na kwotę 5500 PLN i powyżej, na kwotę 1000 GBP i powyżej, lub na kwotę 1400 EUR i powyżej, z zastrzeżeniem, że do kwot tych nie wlicza się kosztów dostawy, Sprzedający pokrywa koszt dostawy Zamówienia.

ROZDZIAŁ VI - REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

 1. Zamawiający informowany jest drogą mailową, gdy Zamówienie opuści magazyn Sprzedającego i zostanie przekazane dostawcy w celu wysyłki do Zamawiającego.

 1. Zamówione Towary dostępne w magazynie Sprzedającego wysyłane są w terminie od 24 godzin do 7 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, maksymalnie w ciągu 30 dni, liczonych po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego.

 1. Na Stronie Towaru wskazane są szczegółowe informacje o dostępności Towaru. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się jednak Towary w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

 1. W przypadku Towarów dostępnych „na zamówienie klienta”, Towar zostanie wysłany po potwierdzeniu jego dostępności u producenta, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o terminie wysyłki Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:

a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;

b. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego lub zaliczki (w przypadku wyboru przedpłaty na konto Sprzedającego lub w razie wyboru jako formy płatności „za pobraniem” przy odbiorze Zamówienia) lub przesyłka nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.

 1. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów na terenie Wielkiej Brytanii oraz na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku wskazania adresu dostawy poza tymi obszarami, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w szczególności kosztów dostawy Towarów.

 1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny za Zamówienie.

 1. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską lub firmę transportową, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera/pracownika firmy transportowej, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. Weryfikacja przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o spisanie protokołu szkodowego oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

 1. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile podczas składania Zamówienia Zamawiający wskazał na wystawienie faktury i podał niezbędne w tym celu dane. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

 1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.

 1. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z płatności w terminie, o którym mowa w cz. V. ust. 5. Regulaminu, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

ROZDZIAŁVII - PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (Mariola Łagiewska, ul. Kręta 39D lok.8, 65-778 Zielona Góra, email: info@royaldeco.co.uk) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 1. Zamawiający będący Konsumentem, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 1. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Zwracane Towary Zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: Mariola Łagiewska, ul. Kręta 39D lok.8, 65-778 Zielona Góra, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

 1. Zamawiający będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

 1. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

ROZDZIAŁ VIII - REKLAMACJE:

 1. Towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie są oryginalne i fabrycznie nowe oraz posiadają 24-miesięczną gwarancję producenta.

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6)Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

 1. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację bezpośrednio do producenta Towaru na adres wskazany na opakowaniu Towaru, lub w dołączonym do Towaru dokumencie gwarancji, bądź też złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: info@royaldeco.co.uk lub pisemnie na adres Sprzedającego: Mariola Łagiewska, ul. Kręta 39D lok.8, 65-778 Zielona Góra.

 1. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT).

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

 1. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Zielonej Górze, ul. Westerplatte 11, skr.107, 65-034 Zielona Góra, http://www.ihgorzow.ires.pl/ . Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz także na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ROZDZIAŁ IX - DANE OSOBOWE:

 1. Zamawiający dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i/lub rejestrujący Konto Zamawiającego proszony jest o zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedającego jego danych osobowych dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych Towarów i/lub rejestracji Konta Zamawiającego, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

 1. Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy i/lub rejestracji Konta Zamawiającego.

ROZDZIAŁ X - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Wielkiej Brytanii, ani na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 1. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

 1. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.